Adwokat EVELYN J. HERRERA

Welcome to my website.  If you have a dispute or conflict that you need help resolving in order to move on in your life or work, I can help you. As a trained mediator and lawyer I combine the skills of a mediator — listening, creativity, and problem solving – as well as the knowledge of an attorney.

Please check back to this web page from time to time for new information and resources!

What I Do

As a trained mediator I specialize in the mediation of legal problems and other types of conflicts.  In mediation, a neutral person helps the conflicted parties discuss the issues and seek a resolution. Once we resolve a problem through mediation, I can draft a legal agreement, if needed.

These are my areas of specialization:

Le puedo ayudar con mediación de asuntos legales y otros conflictos.  Al llegar a la resolución, le puedo preparar un acuerdo final para terminar su asunto legal. Tambien tomo casos legales de:

My family moved to this country from El Salvador when I was eight years old. I eventually graduated from California State University Los Angeles, and later earned a law degree from Santa Clara University School of Law.

I began working in 1994 as the only legal aid attorney in Kings County, 50 miles south of Fresno, CA. While there I worked on a great variety of cases, including employment rights of farm workers. Following this I worked as a staff attorney for Legal Assistance for Seniors (LAS) for three years.  I also worked on cases involving housing and landlord/tenant disputes, elder abuse, and government benefits.

Since 1998 I have worked principally on family law disputes: divorce, custody and visitation issues, guardianship, and adoption. Currently my law practice is located in Berkeley. I handle immigration cases as well as family law, and mediation. I speak Spanish fluently and participate in many community efforts towards peaceful conflict resolution.

I hope this information is useful in finding the appropriate person to work with you on solving the problems you are facing. 

Testament to rozporządzenie majątkiem, który przygotowuje się na wypadek śmierci. Mimo że wydaje się, że jego spisanie jest proste, to na skutek błędów testament okaże się nieważny. Wynika to z faktu, że testament jest pismem sformalizowanym i musi spełniać wiele kryteriów. Chcąc uniknąć unieważnienia testamentu warto, aby pomógł nam prawnik lub notariusz. W jakich sytuacjach sąd może uznać, że testament nie spełnia warunków i jest nieważny?

Pełna zdolność do czynności prawnych

Testament jest nieważny, jeśli sporządziła go osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że testament sporządzony przez osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną nie ma żadnej mocy prawnej.

Majątek osobisty

Testament służy do rozporządzenia majątkiem osobistym, a to oznacza, że spisanie ostatniej woli wspólnie z małżonkiem, czyni go nieważnym. Zatem każdy powinien spisać swój odrębny testament.

Świadoma decyzja

Podstawą wyrażenia ostatniej woli w testamencie jest świadome i swobodne podejmowanie decyzji. Jeśli testament został sporządzony przez osobę, która znajdowała się pod przymusem lub jej stan zdrowia sprawiał, że nie była ona świadoma swoich decyzji, to zostanie on unieważniony.

Błąd

Testament zostanie unieważniony również, gdy zmarły dokonał zapisów pod wpływem błędu lub nieprawdziwych informacji. Musi więc istnieć podejrzenie, że gdyby nie błędne informacje to treść testamentu byłaby inna.

Jazda pod wpływem alkoholu.

Przestępstwo lub wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu są jednymi z najczęściej popełnianych przez Polaków czynów zabronionych. Każdego dnia około 100-150 osób jest zatrzymywanych za prowadzenie pojazdu mechanicznego, kiedy w ich organizmie znajduje się jeszcze alkohol. Konsekwencje takiego czynu są bardzo dotkliwe.

A co grozi za jazdę po alkoholu? Jazdę po alkoholu możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to jest wykroczenia, druga to już natomiast przestępstwo.

Z wykroczeniem mamy do czynienia, kiedy dana osoba prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jest to odpowiednik 0,1 do 0,25 mg alkoholu w litrze wydychanego powietrza. Z przestępstwem mamy natomiast do czynienia, kiedy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy granicę 0,25 mg lub 0,5 promila we krwi.

Co natomiast grozi za jazdę po alkoholu? Kwestię tę w przypadku wykroczenia rozstrzyga art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że popełnia wykroczenie ten kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać Sąd może na nas nałożyć nawet karę aresztu. Najczęściej spotykaną karą jest jednak kara grzywny. Rzadko kiedy sądy skazują dana osobę na grzywnę poniżej 1.000,00 zł.

Przestępstwo jazdy po alkoholu reguluje natomiast art. 178a § 1 k.k. Zgodnie z tym artykułem kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W każdym z powyższych przypadków sąd musi orzec dodatkowo zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku wykroczenia zakaz ten może wynosić od 6 miesięcy do lat 3, natomiast za przestępstwo sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznym w przedziale od 3 lat do lat 15.

W przypadku przestępstwa powstaje jeszcze jedna dolegliwości, w postaci obowiązku zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd orzeka obowiązek ten w przedziale od 5 do 60 tys. złotych.

Jak widać konsekwencję są bardzo dolegliwe. Są natomiast pewne rozwiązania, które minimalizują powyższe kary. Jeśli masz problem z jazdą po alkoholu to zgłoś się do nas. Zapewnimy tobie pomoc prawną najwyższej jakości.

Kary za jazdę po alkoholu

Jazda po alkoholu jest jednym z najdotkliwiej sankcjonowanych czynów w prawie karnym. Każdy wie, że nie wolno jeździć po alkoholu, jednak nie każdy wie, co grozi za jazdę po alkoholu. W niniejszym wpisie odpowiem, jakie są kary za jazdę po alkoholu.

W pierwszej kolejności należy odróżnić wykroczenia jazdy po alkoholu od przestępstwa jazdy po alkoholu, gdyż za każde z nich grozi inna kara.

Wykroczenie jazdy po alkoholu zostało usankcjonowane w art. 87 § 1 k.w. Zgodnie z tym artykułem kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać sąd może wymierzyć jedną z 2 kar – grzywna nie niższa niż 50 zł lub kara aresztu. W przeważającej mierze karą jaką zastosuje sąd będzie kara grzywny. Nie łódź się jednak, że będzie to kara w wysokości 50 zł. Najczęściej sądy stosują kary w przedziale od 500 zł do 3.000 zł. W przypadku przestępstwa sankcje główne są znacznie poważniejsze. Zgodnie z art. 178a § 1 k.k. kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jak widać sankcja jest znacznie poważniejsza, gdyż za popełnienie przestępstwa możesz trafić do więzienia nawet na 2 lata. Niestety nie są to jedyne sankcje jakie grożą. Oprócz powyższego sąd jest zobligowany również orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku wykroczenia będzie to zakaz od 6 miesięcy do lat 3, natomiast w przypadku przestępstwa będzie to minimum 3 lata do nawet 15 lat. Warto zasygnalizować, że jeżeli ktoś popełnił ponownie przestępstwo jazdy po alkoholu, to sąd orzeknie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Nie można zapominać również, że osoba, która popełniła przestępstwo jazdy po alkoholu będzie zobowiązana do zapłaty określonej kwoty na rzecz Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Zgodnie z art. 43a § 2 k.k. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 k.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 k.k na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Górną granicą świadczenia jest 60.000 zł.

Jazda po alkoholu Warszawa

Jazda po alkoholu Katowice

Jazda po alkoholu Wrocław

Jazda pod wpływem alkoholu Kraków

Jazda po pijanemu Adwokat

jazda po alkoholu na rowerze

Kara za jazde po alkoholu

Jazda po alkoholu Adwokat

jazda po alkoholu co grozi

jazda po alkoholu jak się bronić

jaki poziom alkoholu we krwi jest klasyfikowany jako jazda po pijanemu